• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stanowisko w Dziale Sztuki - nabór zakończony

Drukuj PDF

W wyniku postepowania rekrutacyjnego na stanowisko historyka sztuki wybrano kandydata Partyka Oczko

 

 

 

Muzeum Miejskie w Tychach

43-100 Tychy pl. Wolności 1

 

 

 

Dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ( asystent, adiunkt lub kustosz) w Dziale Sztuki

w wymiarze ½ etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- gromadzenie dzieł sztuki – malarstwa, grafiki, rzeźby – według założeń programowych (twórczość artystów związanych z Tychami i okolicą),


- prowadzenie dokumentacji obiektów sztuki, znajdujących się na terenie miasta i w okolicy,

- naukowe opracowanie i zabezpieczenie zbiorów,

- troska o bezpieczeństwo zbiorów, stan zachowania, kierowanie do konserwacji,

- organizacja wystaw,

- prowadzenie badań naukowych,

- prowadzenie zajęć edukacyjnych.

 

Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie wyższe

- pełna zdolność do czynności prawnych

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania pożądane:

- wykształcenie wyższe o kierunku historia sztuki,

- studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa (lub gotowość ich podjęcia),

- odpowiedzialność, obowiązkowość, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

 

 

Informacja o warunkach pracy:

Praca w budynku Muzeum na II piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 

Informacje inne:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście do Muzeum Miejskiego w Tychach pl. Wolności 1 lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r.    

Aplikacje, które wpłyną do muzeum po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r.

 

Osoby spełniające wymagania formalno-prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania, informacje o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 3271820 wew.25 trzeciego dnia po zakończeniu naboru ofert.

Z trzema wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej osoby zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Informacja o zakończonym naborze zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Miejskiego do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Uwaga:

Oferty po zakończonej rekrutacji zostaną zniszczone.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Muzeum

 

                                                                                              dr Maria Lipok-Bierwiaczonek

                        

 

Tychy, dnia 21.11.2012 r.

Wytworzył: Maria Lipok-Bierwiaczonek
Data informacji: 2012-11-21 12:09:52
Opublikował: Agnieszka Chmielnicka
Data publikacji: 2012-11-21 13:09:52
Odsłon: 1799
Dziennik zmian