• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stanowisko administracyjne - nabór zakończony

Drukuj PDF

Muzeum Miejskie w Tychach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko administracyjne Stanowisko ds. obsługi kasowej i zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało :
1. Prowadzenie kasy
- Przyjmowanie wpłat ;
- Dokonywanie operacji kasowych;
- Sporządzanie raportów kasowych;
- Transport gotówki ( z banku, do banku)

2.  Realizacja zamówień publicznych
- Sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych;
- Wszczęcie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne;
- Przeprowadzanie procedury wyboru dostawcy;
- Składanie zamówień;
- Realizacja zakupów zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień;
- Sporządzanie pisemnych umów;
- Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych;
- Publikacja dokumentacji na odpowiednich stronach internetowych;
- Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe
- pełna zdolność do czynności prawnych
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:
- wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, administracja
- znajomość programów MS Word, MS Excel
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, Ustawy o zamówieniach publicznych
- odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane ręcznie
- kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie
- kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”
 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście do Muzeum Miejskiego w Tychach ul. Katowicka 9 lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów  w terminie do dnia 20.10.2011 r. na adres:
Muzeum Miejskie w Tychach
ul. Katowicka 9, 43-100 Tychy

Wytworzył: Maria Lipok-Bierwiaczonek
Data informacji: 2011-12-01 00:00:00
Opublikował: Justyna Musiał
Data publikacji: 2011-12-01 00:00:00
Odsłon: 2125
Dziennik zmian